Y gair ‘Egin’ yn troshaenu llun o ddŵr yn llifo dros ochr mynydd creigiog
©

National Theatre Wales 

Rhaglen breswyl i artistiaid yn ymateb i her yr hinsawdd oedd Egin. Cafodd ei chynnal yng Nghapel Curig ym Mharc Cenedlaethol Eryri ym mis Gorffennaf 2019. Cafodd y rhaglen ei chynnal a’i churadu gan National Theatre Wales mewn partneriaeth gyda Chyfoeth Naturiol Cymru a chefnogaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Roedd Egin yn fan cyfarfod i artistiaid Cymreig a rhyngwladol o wahanol ddisgyblaethau artistig – pob un ohonynt ar wahanol bwyntiau yn eu gyrfaoedd. Bu’r rhaglen yn gyfrwng i feithrin cysylltiadau rhwng artistiaid a meddylwyr a’r gymuned leol, yr amgylchedd naturiol a threftadaeth ddiwylliannol Cymru. Man cychwyn Egin oedd defnyddio arbrofi creadigol fel cyfrwng i lywio ymarfer newydd, dychmygu posibiliadau ar gyfer y dyfodol ac ysbrydoli dulliau cynaliadwy o fyw.

Bu British Council Cymru yn helpu i hyrwyddo presenoldeb rhyngwladol ar y rhaglen drwy gydweithio gyda’i swyddfeydd ledled y byd i ganfod a chefnogi artistiaid rhyngwladol i gymryd rhan.

Yn ogystal â’r rhaglen breswyl i artistiaid rhyngwladol cafodd cyfres o drafodaethau anffurfiol eu curadu i gydredeg ag Egin. Roedd ‘TIR. ARIAN. GWRTHRYFEL. GOBAITH.’ yn trafod materion o bwys ynghylch newid yr hinsawdd.

Mae rhagor o wybodaeth am Egin ar gael ar wefan National Theatre Wales.

Isod, mae rhagor o wybodaeth am yr artistiaid a gymerodd ran yn Egin:

Alison Neighbour

Mae Alison yn senograffydd sy'n gweithio mewn amgylcheddau theatr, dawns, gosodiadau a safle penodol. Mae hi'n trawsnewid gofodau ac yn adrodd straeon yn weledol, gan anelu at ddefnyddio dylunio i gysylltu pobl a lle, a rhoi grym i'r gynulleidfa. Mae ei gwaith yn cynnwys prosiectau seiliedig ar destun, dyfeisiedig, a phrosiectau a hunanarweiniwyd. Am 9 mlynedd roedd Alison yn rhedeg Bread & Goose, gan greu teithiau theatraidd ar gyfer cynulleidfaoedd anturus.

Dave mangenner Gough

Mae Dave mangenner Gough yn ŵr trawlwoolway balch o ddwyrain Tasmania.

Yn 2019 lansiodd Dave yr ŵyl Ten Days on the Island lle y dyfeisiodd, arweiniodd ac adroddodd mapali – Dawn Gathering. Cymerodd hyn 1000 o bobl, a gasglwyd ar draeth, drwy daith o seremoni a defod. Ar hyn o bryd, mae gan Dave waith ar arddangosiad parhaol yn Amgueddfa ac Oriel Gelf y Frenhines Victoria yn Launceston, ac roedd hefyd yn un o'r rhai a gyrhaeddodd rownd derfynol gwobr celfyddyd Bay of Fires yn 2018 ac mae wedi cymryd rhan sylweddol yn y gwaith o ddiogelu safleoedd treftadaeth Aboriginaidd ar draws y dalaith.

Dylan Huw

 

Mae Dylan Huw yn awdur ffuglen, traethodau a beirniadaeth o Gaerdydd. Mae ganddo B.A. yn y Celfyddydau Rhyddfrydol o King's College Llundain a M.A. mewn Diwylliannau Gweledol o Goldsmiths. Mae wedi derbyn comisiynau gan Parthian, Jerwood Visual Arts, g39, y Cyngor Prydeinig (Theatr a Dawns) ac ICoDaCo (Cydweithfa Dawns Gyfoes Rhyngwladol) ac mae wedi cyhoeddi beirniadaeth gyda'r Wales Arts Review, O'r Pedwar Gwynt a Barn ymhlith eraill.

Emily Laurens

Mae Emily Laurens yn artist Cymreig y mae ei gwaith yn integreiddio perfformio, defod, y gweledol a chelfyddyd gymunedol. Yn gyd-gyfarwyddwr Ferla Theatre, cyd-sylfaenydd Remembrance Day for Lost Species a chydlynydd celfyddyd gymunedol yn Oriel Myrddin, mae ei gwaith yn anelu at holi, herio, adlewyrchu a thrafod yr argyfwng ecolegol presennol ac ymatebion iddo.

Joanna Wright

Artist/gwneuthurwr ffilmiau Cymreig yw Joanna Wright sy'n gwneud gwaith sy'n cwmpasu rhaglenni dogfen, gosodiadau, analog a llwyfannau digidol. Mae ei gwaith diweddar y cynnwys y rhaglen ddogfen ryngweithiol/byw Two Itinerant Quilters (BBC / The Space) a phrosiect dogfen hir dymor Atomfa.

Jon Berry

Mae Jon yn awdur ac yn artist sy'n gweithio'n bennaf mewn theatr a chelf gosodiadau. Mae'n cael ei ysbrydoli gan y bach yng nghysgod y mawr, gan wneud gwaith sy'n gam, yn weadeddol ac yn gyfarwydd.

Karen Owen

Mae Karen Owen yn fardd sydd wedi perfformio ei gwaith ar bum cyfandir, ac mae ei gwaith wedi ei gyfieithu i Sbaeneg, Saesneg, Malayalam, Hindŵ a Lithwaneg. Dyfarnwyd ysgoloriaeth Churchill iddi i deithio i India, Colombia, yr Wcráin a De Affrica i astudio llinynnau o'u traddodiadau barddol. Treuliodd chwe mis yn byw mewn cwfaint yn Awstria, pan yn ddarlithydd gwadd mewn Llenyddiaeth Gymraeg ym Mhrifysgol Fienna.

Owain Gwilym

Mae Owain yn gyfansoddwr cerddoriaeth gyfoes o Sir Gâr, sydd ar hyn o bryd yn byw yn Stroud. Mae ei waith yn canolbwyntio ar themâu yn ymwneud â natur, tirwedd, ac argyfwng amgylcheddol, yn cael ei archwilio drwy isafiaeth a chyfansoddiad y broses. Astudiodd Owain Sain Creadigol a Cherddoriaeth yn UWN, ac MRes wedi ei hariannu gan yr AHRC mewn Ymarfer Creadigol yn 2016.

Rebecca Smith-Williams

Cafodd Rebecca ei magu yn Aberystwyth a'i hyfforddi fel actores yn RADA. Mae hi wedi gweithio'n eang mewn theatr a radio ac mae'n un o sylfaenwyr Triongl sy'n gwmni cysylltiol yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd. Mae Rebecca hefyd yn awdur, a gyda Triongl mae'n gwneud gwaith newydd ar gyfer y llwyfan.

Ruth Stringer

Mae Ruth yn ddylunydd theatr ac yn artist gosodiadau sy'n gweithio yn ne Cymru, lle cafodd ei hyfforddi yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae gan Ruth ddiddordeb arbennig mewn perfformiadau yn yr awyr agored ac mewn safleoedd penodol: mae'n cymryd ysbrydoliaeth o'r amgylchedd cyfagos a hanes ardal i'w sianelu i'w phrosiectau.

Vikram Iyengar

Mae Vikram Iyengar yn ddawnsiwr-coreograffydd-cyfarwyddwr a churadur-gyflwynydd sydd wedi'i leoli yn Calcutta, India, ac yn gweithio'n rhyngwladol. Mae'n gyfarwyddwr artistig Ranan ac yn sylfaenydd y Pickle Factory Dance Foundation. Mae ei waith amrywiol ym maes perfformio yn ymwneud â'r egwyddor ganolog o greu cysylltiadau dwfn â'r celfyddydau a thrwyddynt.

Xenson

Mae Xenson (Samson Ssenkaaba) yn arlunydd aml-gyfrwng sy'n cwestiynu materion cyfoes trwy synergedd o; osodiadau, fideos, perfformiad, barddoniaeth, ffasiwn a phaentiadau. Mae gwaith Xenson yn archwilio cysyniadau hunaniaeth a chylchrediad diwylliant yn fyd-eang yn erbyn y cefndir cyd-destunol o hanes cyn ac ôl-drefedigaethol a thuedd obsesiynol y ddynoliaeth i guddio y tu ôl i ffasadau, gweladwy neu anweledig drwy greu'n fwriadol esthetig canfyddedig o flodau, lliwiau llachar a masgiau o amgylch ei bwnc sydd fel arall yn annifyr; ffenomen y mae'n ei galw'n ‘Obscured Identities’

Shehzad Shahriar Chowdhury

Mae Shehzad Chowdhury yn artist amlgyfrwng ac yn guradur annibynnol wedi'i leoli yn Dhaka, Bangladesh. Mae'n rhannu ei amser rhwng tynnu lluniau a ffotograffau o'i ymgyrch y mae'n ei alw yn The Lotus Quest! Mae'n cael ysbrydoliaeth o chwedloniaeth a natur. Mae'n cychwyn digwyddiad celf arbennig o'r enw Longitude Latitude ar ysbeidiau afreolaidd.

Rhannu’r dudalen hon