Mae grŵp o bobl mewn gwisg africanaidd traddodiadol yn eistedd i wylio perfformiadau
©

Shutterstock

Cyfle wedi’i gyllido i artistiaid a sefydliadau celfyddydau o Gymru i ymweld a gwledydd yn Affrica is-Sahara

Ceisiadau wedi cau.

Yn dilyn ymweliad â Chymru gan ein cydweithwyr celfyddydol yn Affrica, mae’r British Council yn falch iawn o fod yn cynnig cyfle i artistiaid a sefydliadau celfyddydau yng Nghymru i ymweld â gwledydd yn Affrica is-Sahara gyda golwg i gwmpasu prosiect creadigol posib a datblygu cysylltiadau artisitig presennol neu newydd. Dylai’r ymweliad gymryd lle cyn diwedd mis Mai 2019. Mae gwledydd cymwys yn cynnwys Uganda, Nigeria, Sudan, De Sudan, Ethiopia, Senegal, Ghana, De Affrica, Kenya a Rwanda.

Am yr ymweliad cwmpasu

Bydd y grant yn cynnwys hedfaniadau rhyngwladol o/i Gymru, costau llety a thrafnidiaeth gartref, cynhaliaeth ddyddiol, costau teithio achlysurol a chostau fisa. 

Nodau ac amcanion 

 • Ehangu a chyflwyno cysylltiadau rhwng artistiaid a sefydliadau celfyddydau o Gymru ac o Affrica is-Sahara.
 • Cynyddu dealltwriaeth cyfranogion o Gymru am y cyd-destun Affrica is-Sahara.

Cymhwysedd 

Rydym yn annog ceisiadau gan artistiaid a sefydliadau celfyddydau ar bob lefel a mathau.

Rhaid i artistiaid a sefydliadau fod yn byw yng Nghymru i fod yn gymwys ar gyfer y cyfle hwn

Sut fydd fy nghais yn cael ei hasesu? 

Bydd ceisiadau’n cael eu gwerthuso gan y British Council, gan ddefnyddio mewnbwn gan sefydliad(au) celfyddydau partner ble’n briodol. 

Y meini prawf asesu:

 • Defnyddioldeb yr ymweliad i ddatblygu’r prosiect ymhellach
 • Dichonolrwydd y prosiect terfynol
 • Gallu’r sefydliad i ymgymryd â gwaith rhyngwladol
 • Lefel o ddiddordeb a/neu bartneriaethau presennol gydag Affrica is-Sahara.

Bydd gofyn i’r ymgeiswyr llwyddiannus arwyddo contract grant gyda’r British Council, ac wedi i’r British Council dderbyn y contract wedi’i harwyddo, bydd yr arian grant yn cael ei dalu. 

Nodwch y bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gwblhau arolwg cyn, ac wedi eu hymweliad a chyflwyno adroddiad wedi’r ymweliad. 

Sut i wneud cais

A wnewch chi gyflwyno cynnig byr sy’n cynnwys y wybodaeth ganlynol:: 

 • Eich diddordeb yn ymgymryd ag ymweliad cwmpasu i‘r Affrica is-Saharayn ogystal ag amcanion uniongyrchol a chanlyniadau arfaethedig yr ymweliad.
 • Manylion o’ch partneriaethau neu brosiectau creadigol presennol yn Affrica is-Sahara a sut yr ydych chi’n bwriadu adeiladu ar hyn drwy’r ymweliad cwmpasu.
 • Os ydych chi’n cynnig datblygu cysylltiadau newydd, a wnewch chi nodi sut y byddwch chi fynd ati’n annibynnol a thrwy eich partneriaethau presennol.
 • Eich CV, sy’n cynnwys manylion am waith a phartneriaethau rhyngwladol yn enwedig.
 • Yr hyn yr ydych chi’n ei ragweld bydd y camau nesaf, wedi i chi gwblhau’r ymweliad.
 • Cadarnhad o allu’r ymgeisydd i ymgymryd â’r daith cyn diwedd mis Mai 2019. 

Ceisiadau wedi cau.