person gyda cês dillad
©

Shutterstock 

Rydym yn cynnig cyllid i Brifysgolion Cymru ddarparu profiadau ymweld tymor byr i fyfyrwyr israddedig o Gymru.

Rhaglen sy'n cael ei rhedeg gan British Council a'i hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chymru Fyd-eang yw rhaglen Cymru Fyd-eang Darganfod. Mae'r rhaglen yn darparu cyllid i Brifysgolion Cymru gynnig profiadau ymweld tymor byr i fyfyrwyr israddedig o Gymru weithio, astudio neu wirfoddoli mewn gwlad arall. 

Gall myfyrwyr o Gymru dreulio rhwng pythefnos ac wyth wythnos yn astudio, yn gweithio neu'n gwirfoddoli yn un o'r gwledydd canlynol: 

Aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd: Awstria, Gwlad Belg, Croatia, y Weriniaeth Tsiec, Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Hwngari, Iwerddon, yr Eidal, Latfia, Lithiwania, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Slofacia, Slofenia, Sbaen, Sweden, Bwlgaria, Cyprus, Gwlad Groeg, Malta, Rwmania.

Unol Daleithiau America, Canada, Japan, yr Emiraethau Arabaidd Unedig, Qatar, India, Tsieina a Fietnam. 

Mae arian ar gael i gefnogi costau byw a chostau teithio myfyrwyr. 

Mae rhaglen Cymru Fyd-eang Darganfod yn gyfle gwerthfawr i fyfyrwyr dreulio cyfnod byr mewn gwlad dramor, i feithrin sgiliau a hyder, i wella'u cyflogadwyedd ac i ddatblygu ymwybyddiaeth ddiwylliannol. 

Pwy sy'n gymwys i gymryd rhan?

Mae rhaglen Cymru Fyd-eang Darganfod ar agor i fyfyrwyr israddedig o Gymru sy'n astudio yn un o'r prifysgolion canlynol:

 • Prifysgol Aberystwyth
 • Prifysgol Bangor
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
 • Prifysgol Caerdydd
 • Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam
 • Y Brifysgol Agored yng Nghymru
 • Prifysgol Abertawe
 • Prifysgol De Cymru
 • Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

I fod yn gymwys i gael arian, rhaid i israddedigion Cymru:

 • fod yn wladolyn yn y Deyrnas Unedig neu fod ganddynt 'statws preswylydd sefydlog' 
 • fod wedi bod yn byw yng Nghymru ers tair blynedd neu fwy cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs
 • fod wedi bod yn byw yn y Deyrnas Unedig am dair blynedd cyn dechrau'r cwrs.

Os ydych yn fyfyriwr sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn rhaglen Cymru Fyd-eang Darganfod, cysylltwch â swyddfa ryngwladol eich prifysgol i weld pa gyfleoedd sydd ar gael i chi.

Sut i wneud cais

Os ydych yn rhan o swyddfa ryngwladol yn un o'r naw prifysgol yng Nghymru sy'n gymwys, llenwch eich ffurflen gais (ar gael i'w llwytho isod) erbyn dydd Mawrth 30 Ebrill a'i hanfon i: GlobalWalesDiscover@britishcouncil.org

Wrth lenwi'ch cais, defnyddiwch y Cyfrifiannell Grantiau, sydd ar gael i'w lwytho isod, i gyfrifo cyfanswm y grant sydd ar gael ar gyfer pob grŵp teithio.

Cyfeiriwch at y Llawlyfr yn yr adran lawrlwytho isod 

Cysylltwch â ni

E-bost: GlobalWalesDiscover@britishcouncil.org