Gwybodaeth am y digwyddiad

Yn y digwyddiad digidol yma buom ni’n archwilio’r Model Ysgolion Cymunedol lle mae ysgol yn lleoliad a hefyd yn set o bartneriaethau rhwng yr ysgol a nifer o adnoddau cymunedol eraill.

Gwahoddwyd ysgolion ledled Cymru sydd â diddordeb yn null yr Ysgol Gymunedol i gofrestru ar gyfer y digwyddiad – i glywed gan ysgolion ac athrawon yng Nghymru sydd eisoes wedi rhoi elfennau o arfer gorau ar waith yn y maes yma yn ogystal â rhannu profiadau elusennau ac arbenigwyr rhyngwladol yn y maes.

Bu’r siaradwyr gwadd yn archwilio amrywiaeth o bynciau’n ymwneud ag Ysgolion Cymunedol a rhannu eu profiadau o ymweliadau astudio Cymunedau Dysgu Proffesiynol Rhyngwladol i Fflorida ag Efrog Newydd.

Roedd y pynciau’n cynnwys: 

 • Cyflwyno’r Model Ysgolion Cymunedol
 • Partneriaethau aml-asiantaeth
 • Ymgysylltiad a chyfranogiad rhieni a theuluoedd
 • Iechyd a Lles mewn ysgolion cymunedol

Digwyddiad gyda phanel oedd hwn - gyda siaradwyr o Gymru ac Unol Daleithiau America, ac yna sesiwn o gwestiynau gan y gynulleidfa. 

 • Presentation: Dr Joanne Ferrara (Adobe PDF 874KB)
 • Presentation: Lindsey Watkins (Adobe PDF 5MB)
 • Presentation: Dr Suzanne Sarjeant & Julie Jenkins (Adobe PDF 2MB)
 • Presentation: Karen Tuck (Adobe PDF 76KB)
 • Dr JoAnne Ferrara – Manhattanville College UDA

  Mae Dr. JoAnne Ferrara yn addysgwr profiadol sy’n arbenigo mewn ysgolion cymunedol a phartneriaethau rhwng prifysgolion. Ffocws ei gwaith yw meithrin gallu unigolion sy’n gweithio yn lleoliadau addysgol hyn.

  Lindsey Watkins – Millbrook Primary School

  Lindsey Watkins yw prifathrawes Ysgol Gynradd Millbrook yng Nghasnewydd. Mae’r ysgol wedi mabwysiadu dull yr ysgol gymunedol ers dros ddegawd - yn dilyn ymweliad astudio i Efrog Newydd gyda’r British Council. Cred yr ysgol yw: er mwyn gallu rhoi cefnogaeth effeithiol i’r plentyn, mae’n rhaid rhoi cefnogaeth i’n teuluoedd; ac er mwyn cefnogi ein teuluoedd yn effeithiol, rhaid i’r ysgol gefnogi a chofleidio ei chymuned. 

  Dr Suzanne Sarjeant a Julie Jenkins – Pencoed Primary School

  Yn ddiweddar mae Dr Suzanne Sarjeant, prifathrawes Ysgol Gynradd Pencoed, wedi cwblhau Doethuriaeth mewn ymgysylltu â rhieni a theuluoedd. Julie Jenkins yw Swyddog Ymgysylltu â Theuluoedd yr ysgol. Mae’r ysgol yn rhoi pwyslais arbennig ar ymgysylltu â rhieni a theuluoedd, lle mae rhieni yn gweithredu fel eiriolwyr yn y gymuned drwy gyfrwng eu Fforwm i Deuluoedd a’r Clwb Heulwen.

  Sam Greasley – Awel y Môr Primary School

  Mae Sam Greasley, prifathro Ysgol Gynradd Awel y Môr , wedi defnyddio dull yr ysgol gymunedol i sicrhau fod iechyd a lles yn rhan annatod o fywyd yr ysgol. Drwy ymgysylltu ag asiantaethau allanol, fel cynghorwyr ysgol a therapyddion lleferydd, mae wedi sicrhau y rhoddir blaenoriaeth i iechyd a lles y dysgwyr.

  Karen Tuck – Tylorstown Primary School

  Mae gwella perthnasoedd rhwng staff, rhieni a theuluoedd wedi bod yn flaenoriaeth i Ysgol Gynradd Pendyrus. Mae Karen Tuck, prifathrawes yr ysgol, wedi gweithio i chwalu rhwystrau drwy ddefnyddio swyddog ymgysylltu teuluoedd, meithrin cysylltiadau cyn-ysgol a chynnig cefnogaeth i rieni a theuluoedd drwy asiantaethau allanol. Mae’r ysgol hefyd yn darparu gweithdai a phrosiectau cydweithio i hybu’r nod o ymgysylltu â rhieni a theuluoedd a’u grymuso i gymryd rhan weithredol yn yr ysgol a’r gymuned.

  Cafodd y digwyddiad yma ei gynnal ddydd Mawrth 27 Ebrill 2021.Hoffem wybod beth oedd eich barn am y digwyddiad yma. Gallwch adael i ni wybod drwy lenwi ein  ffurflen adborth

  Rhannu’r dudalen hon